Advies op maat, persoonlijke aandacht en motivatie staan voorop.

Voeding is complex en de adviezen zijn uniek. Om de gewenste resultaten te boeken worden de adviezen op maat gegeven. Daarbij wordt er rekening gehouden met wat de cliënt graag wenst en mogelijk vindt, maar ook wat er voor nodig is om de gezondheid te verbeteren. Denk aan de thuissituatie, gewoonten, financiële positie en gezinssamenstelling.

Missie van de praktijk

Binnen Motivit staat de cliënt centraal. De diëtist heeft het streven om:

 • de cliënt te informeren over de mogelijkheden binnen de dieetbehandeling(en);
 • de cliënt te motiveren om gezonder te leven op een manier dat haar/hem het beste past;
 • de cliënt stapsgewijs op een aangename en ontspannen manier vanuit de positieve benadering het doel helpen te behalen;
 • de cliënt de nodige ondersteuning te bieden;
 • de cliënt het nodige inzicht te geven in factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de problematiek;
 • de cliënt te leren om zichzelf meer te waarderen en hieruit de kracht te putten om het gestelde doel te behalen;
 • de cliënt te leren zelfstandig naar oplossingen te zoeken;
 • de cliënt voldoende tijd te aan te bieden indien nodig.
 • elkaar te respecteren.

Zorgvisie

De werkwijze van diëtistenpraktijk kenmerkt zich door:

 • de professionele werkwijze en deskundigheid op het gebied van voeding en gezondheid;
 • het voedingsadvies op maat;
 • de persoonlijke benadering;
 • de flexibiliteit in de manier van werken.

Directe Toegankelijkheid (zonder verwijzing)

Vanaf 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat de cliënt rechtstreeks zonder verwijsbrief bij me terecht kan voor een dieetbehandeling. In dit geval dient er eerst een screening gedaan worden om te bepalen of er aanvullende gegevens (zoals laboratoriumgegevens) nodig zijn om de dieetbehandeling te starten. Mocht dat zo zijn, dan wordt er verwezen naar de huisarts voor de verwijzing. Houdt er rekening mee dat de tijd van de screening ten koste gaat van de vergoeding. Bekijk alvorens de afspraak samen met de eigen huisarts wat er verder mankeert. Het kan ook zijn dat er doorverwezen wordt naar een collega-diëtist die meer deskundig is op een bepaald gebied. 

Met verwijzing

In de meeste gevallen wordt de cliënt door de eigen huisarts of een ander specialist naar de diëtist doorverwezen. Bij het eerst consult worden er een aantal zaken besproken, zoals uw situatie, ziektebeeld(en), medicatiegebruik, bewegings- en voedingspatroon. Er worden allerlei metingen uitgevoerd (het gewicht, de vet- en spiermassa). Tevens worden uw hulpvraag en de doelen voor de behandeling in kaart gebracht. Aan de hand van deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld, waarin de nodige adviezen op een rij gezet zijn.

Tijdens de vervolgconsulten wordt nagegaan of de adviezen het gewenst resultaat hebben opgeleverd. Indien nodig worden de knelpunten besproken en de nieuwe doelstellingen opgesteld. De begeleiding kan enkele weken of maanden duren. De vervolgafspraken worden in overleg gepland.

Privacy

Cliëntgegevens

De praktijk verzamelt de volgende gegevens:  

 • Persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer)
 • Contactgegevens (telefoonnummer, mailadres, eventueel de gegevens van de begeleider/ouder/voogd/contactpersoon)
 • Verzekeringsgegevens (verzekeraar, pakket)
 • Gegevens van de legitimatie (soort legitimatiebewijs en het bijbehorend ID-nummer)
 • Behandelende huisarts/specialist/verwijzer
 • Verwijsreden/verwijsdiagnose
 • Consultgegevens (datum consult, tijdbestek consult)
 • Meetgegevens
 • Medische gegevens (diagnose, ziektebeelden, voedingsanamnese, bewegingspatroon, hulpvraag, doelen, behandelplan)

Bewaartermijn

De praktijk bewaart de persoonsgegevens 15 jaar volgens de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Hierna worden de gegevens op een adequate manier verwijderd. Tussentijds mogen de gegevens ook vernietigd worden, dit enkel met het verzoek van eigenaar van de gegevens.

Delen van de gegevens

Diëtistenpraktijk Motivit kan de gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname), indien noodzakelijk en met de instemming van de cliënt. Er zijn overeenkomsten met andere zorgverleners voor veilige gegevensoverdracht.

De praktijk verstrekt de gegevens uitsluitend aan een ICT-hosting-organisatie om de gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft de praktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Iedereen heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Middels een schriftelijk verzoek kan dit in gang worden gezet. De verwijdering zal binnen 1 maand na het verzoek worden voltooid. De betrokken derde partijen zullen hiervan op de hoogte gesteld worden, bijvoorbeeld de verwijzer die een rapportage heeft ontvangen. Er zijn geen kosten verbonden aan het verwijderen van de gegevens.

Beveiliging

De praktijk neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Is er de indruk dat de gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder enige toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact op of via de mail. Dit geldt ook voor onduidelijkheden of vragen. Voor meer informatie over privacy bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wetgeving

Rechten en plichten voor de cliënt en de diëtist:

 • Recht op informatie over de medische situatie. De diëtist dient de cliënt vertellen wat er met hem aan de hand is, welke behandeling er bij past, hoe lang het eventueel zal duren voordat de resultaten behaald zijn en/of er alternatieve behandelingen zijn. Rekening houdend met de cultuur, religie, gewoonten en wensen.
 • Inzage medisch dossier. Dat wil zeggen dat de cliënt inzage mag hebben in eigen dossier. Als de cliënt een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag dit aan de diëtist verzocht worden om het dossier te wijzigen of om een eigen visie er aan toe te voegen. De familieleden hebben alleen recht op inzage in het dossier als de cliënt ze daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Is het kind tussen 12 en 16 jaar oud, dan kan het kind bezwaar maken tegen inzage door ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf een beslissing nemen tav hun behandeling. Alleen als er een reden is dat hij/zij niet daar aan toe is of de beslissing tot ernstige gevolgen kan leiden, kan de diëtist de ouder hierbij betrekken.
 • Toestemming voor een medische behandeling van de cliënt. Een behandeling begint pas als de cliënt heeft ingestemd met het behandelplan. Cliënten mogen een behandeling dus weigeren. De cliënt mag zijn toestemming voor een behandeling (ook de rapportage naar de verwijzer) weer intrekken. Samen met de diëtist kan hij/zij gezocht worden naar een andere behandeling, maar hij/zij kan ook stoppen met de behandeling.
 • Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim). Door wettelijke voorschriften met betrekking tot persoonsregistratie en het medisch beroepsgeheim, wordt er geen cliënteninformatie aan derden verstrekt, mits er toestemming voor gegeven is. Een rapportage wordt ook met de toestemming van de cliënt verstrekt aan de behandelende huisarts/specialist/verwijzer. Dit geldt ook voor de ketenzorg-cliënten (cliënten die via KIS of VIP Live doorverwezen worden). De diëtist verzamelt informatie die enkel nodig is voor de dieetbehandeling/voedingsadvisering. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, zonder uw toestemming. Dit geldt ook voor de rapportages naar de verwijzer/huisarts/specialist. Als de ander direct betrokken zorgverlener de informatie nodig heeft voor verdere behandeling, dan geldt er geen beroepsgeheim. Er worden alleen de gegevens verzameld en bewaard die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn. De bewaartermijn van een cliëntendossier is 10 jaar. Na de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd. Mocht er de wens zijn om de verzamelde informatie eerder te laten vernietigen, dan dient dit schriftelijk verzocht te worden.   
 • Recht op vrije artsenkeuze. Dat wil zeggen dat u het recht hebt om eventueel over te stappen naar de andere diëtist. Dit kan gebeuren als u ontevreden bent over de behandeling, als er geen ‘klik’ is met de diëtist of als de diëtist niet deskundig genoeg is op het gebied van uw problematiek. U kunt dit gerust met uw diëtist bespreken.
 • Vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf kunnen beslissen. Een wilsonbekwame cliënt heeft een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop de cliënt wilsonbekwaam is. De vertegenwoordiger en de diëtist moet hierbij wel de cliënt zo veel mogelijk betrekken bij het nemen van beslissingen.
 • De cliënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan zij beter zorg verlenen.
 • De cliënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen om het gestelde doel te kunnen behalen.